Årsmöte

MAGELUNGENS FISKEVÅRDSFÖRENING (MFvF)

Protokoll Magelungens Fiskevårdsförenings Årsmöte 2021-02-16 18:00 Farsta Gård (LADAN) Omfattar verksamhetsåren 2019 och 2020 (på grund av pandemin) Närvarande: Ordförande Thomas Järnkrok, Jimmy Bergvall, Andreas Fougstedt, Kjell Skalstad, John ”Pelle” Pettersson. Digitalt: Anton Cohen, Hans Cedergren

1. Mötet Öppnas av Ordförande

2. Godkännande av Dagordning

3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare- Sittande

4. Val av justeringsmän- Pelle och Andreas

5. Har kallelsen till mötet skett i behörig ordning?- JA

6. Godkännande av Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och 2020- JA

7. Rapport från tillsyningsmän för 2019 och 2020 – Andreas föredragande, 20-30 kräftburar upplockade under säsongen, fåtal spöfiskare saknat fiskekort men då köpt detta på plats. Tjuvfisket har minskat sedan inträdet i IFiske.

8. Rapport från Kassör,- Kjell föredragande: Föreningen har haft ett positivt resultat som dels påverkats från intäkter från medlemmar, IFiske samt bidrag för genomförda aktiviteter. Kostnader har reducerats med ett ökat digitalt användande som medfört reducerade kostnader för porto och fiskekort.

9. Godkänns föreningens disposition över medel för 2019 och 2020?- JA

10. Godkänns Revisionsberättelsen?- JA

11. Beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2019 och 2020?- JA, Ingen emot 12. Arvoden för styrelse- Oförändrat

13. Information angående beslut fattade av styrelsen. a. Höjd medlemsavgift till 200 kr- Styrelsens beslut godkändes av årsmötet b. Anslutning till medlemsregister – MyClub- Styrelsens beslut godkändes av årsmötet. Thomas informerade om alla fördelar med detta medlemsregister. Vi kommer under 2021 att bygga upp registret för att använda detta helt ut från och med 2022. Då kommer exempelvis fakturering för medlemsavgifter att ske via registret . Medlemskort kommer då också att skickas ut digitalt. Detta kommer vi sannolikt även börja testa redan under 2021.

14. Disposition för föreningens medel 2021- Godkändes i enlighet med revisionsberättelsen, - Hans Cedergren föredragande

15. Val av ledamöter och suppleanter - Valberedningen var ej närvarande. Till styrelsen valdes: Thomas Järnkrok, Kjell Skalstad, Jimmy Bergvall, Andreas Fougstedt, Tommy Hägglund Till Suppleanter valdes: John ”Pelle” Pettersson, Conny Ljung

16. Redogörelse för handikapp fisket under 2019 och 2020- Handikappfiske genomfördes enligt tidigare år men dock med färre deltagande. LSS gruppen från Frösunda kunde ej delta på grund av pandemin men hoppas på att delta 2021. De som fiskade hade en bra fångst och ett trevligt genomfört fiske. Intresse har kommit ifrån Byälvsgårdens LSS att även de medverka i aktiviteter kring fiske för funktionsnedsatta. De har även själva varit ned vid Magelungen och fiskat. Utrustning finns till förfogande för dessa att även låna från föreningen vid intresse.

17. Övriga frågor A: Pelle informerade om att han sitter i miljörådet vilka hanterar frågor om vattnet i Magelungen. Han kommer att informera löpande om åtgärder som sker. B: Thomas informerade om att Frälsningsarmén har för avsikt att säga upp oss från vår nuvarande plats och avtal. Skrivelser har skickats till Idrottsförvaltningen och Farsta SDF. Thomas har även kontakt med ansvarig på Frälsningsarmén kring detta. Detta är ett hot för föreningens fortlevnad och hela vår verksamhet. C: Thomas kommer att ansöka om föreningsbidrag och fiskevårdsbidrag. Aktiviteter kopplade till dessa planeras på kommande styrelsemöte. D: Det är klubbens avsikt att kunna driva en ungdomsverksamhet även under 2021. Detta kommer att hanteras och beslutas under kommande styrelsemöte.

18. Ordförande avslutar mötet

 

Protokollförare: _________________________ Justeras av: _________________________ Justeras av: _________________________