MAGELUNGENS FISKEVÅRDSFÖRENING (MFvF)

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Magelungens fiskevårdsförening 2018-04-24

Totalt närvarade 17 medlemmar.

 1. Mötet öppnades av ordförande Stefan Håkansson. Som en inledning på mötet fick vår medlem Pelle Pettersson, vilken även är medlem av Farsta Föreningsråd, berätta lite om Föreningsrådet samt lite historia runt Farsta Gård. Farsta Gård har anor tillbaka till 1100-talet och den ökände Anckarström har vid något tillfälle bott där. Pelle berättade även att vår förening får ha årsmöten och styrelsemöten på Farsta Gård utan att erlägga någon avgift. För den som önskar mer information om Farsta Gård så är Pelle den stora kunskapskällan.
 2. Dagordningen godkändes
 3. Till mötesordförande valdes Stefan Håkansson och till mötessekreterare valdes Thomas Järnkrok.
 4. Till justeringsmän valdes Pelle Pettersson och Fredrik Engdahl.
 5. Mötet ansåg att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.
 7. Tillsyningsmännens rapport föredrogs och godkändes.
 8. Kassörens rapport föredrogs och godkändes.
 9. Dispositionen över föreningens medel för 2017 gicks igenom och godkändes.
 10. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
 11. Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
 12. Styrelsens arvoden diskuterades. Sedan flera år tillbaka ersätts ordförande, kassör och sekreterare med 1 500 kr/år och övriga styrelsemedlemmar med 1 000 kr/år. Vid mötet fanns det förslag på oförändrade arvoden samt förslag på minskade arvoden. Förslaget om oförändrade arvoden vann mötets omröstning med klar majoritet.
 13. Medlemsavgift, kräftfiskeavgift och fiskekortsavgift diskuterades. Mötet beslutade att årets avgifter är oförändrade. Samtidigt föreslog mötet att styrelsen inför nästa verksamhetsår skall se över avgifterna med inriktning att dessa skall höjas. Nuvarande avgifter är 100 kr för medlemsavgift, 200 kr extra för kräftfisket samt 40 kr för säsongskort (sommar eller vinter).
 14. Mötet beslutade att ordförande respektive kassör har rätt att var för sig disponera föreningens medel för 2018.
 15. a: Till styrelseledamöter valdes Stefan Håkansson som ordförande, Thomas Järnkrok som sekreterare samt Jimmy Bergvall som vice kassör. Samtliga valdes för en tid av två år. Sedan tidigare har Andreas Fougstedt (vice sekreterare) och Kjell Skalstad (kassör) valts. De har ett år kvar på sina mandat.

b: Till suppleanter valdes Fredrik Engdahl (fyllnadsval för ett år) samt Misca Escobar för en tid av två år.

c: Kräftfiskeansvarig är Stefan Håkansson med ett år kvar på sitt mandat.

d: Till val av handikapp ansvarig valdes Jimmy Bergvall för en tid av två år.

e: Som revisor har Hans Cederberg ett år kvar på sitt manat.

f: Till revisorssuppleant valdes Christer Levin för en tid av två år.

g: Till valberedning valdes Christer Levin och Rolf Engqvist för en tid av två år. Anders Johansson har ett år kvar på sitt mandat.

16. Förslag till stadgeändring av § 11. Vid årsmötet 2017 fattades beslut om stadgeändring vilken innebär att årsmötet skall hållas före april månads utgång. Den tidigare skrivningen sade att mötet skulle hållas före mars månads utgång. Detta beslutades enhälligt 2017. Då stadgeändringar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten fastställdes beslutet enhälligt på årets årsmöte. Mellan dessa årsmöten har dessutom kommunens fiskerikonsult informerats om stadgeändringen och gett sitt godkännande. Stadgeändringen är därmed fullbordad.

17. En redogörelse för förra årets handikapp fiske lämnades av den ansvarige styrelseledamoten Jimmy Bergvall. Mötet informerade även om att det finns ett Funktionshinderråd i Farsta. Dit kan man vända sig med frågor och det är även möjligt att söka bidrag där.

18. Övriga frågor:

a: Mötet föreslog att tillsyningsmännen bör ha någon form av informationslapp att lämna ut till de som fiskar vid sjön. Denna information skall helst vara på flera språk så att alla kan förstå vilka regler som gäller vid sjön. Styrelsen har redan påbörjat ett arbete med att ta fram skyltar och de utökar sitt arbete med dessa informationslappar.
b: Det föreslogs att styrelsen kanske kan starta något projekt eller liknande för att få bort båtvrak mm som finns runt och i sjön. Styrelsen tar åt sig förslaget inför kommande verksamhet. Det kan också vara möjligt att tillskriva stadsdelsförvaltningen med Medborgarförslag.
c: Mötet föreslog till styrelsen att försöka se över portokostnaderna där email kan vara ett alternativ. Det föreslogs även att se över möjligheten till elektroniska fiskekort. Styrelsen kommer att behandla frågan vid senare möten.

19. Mötet avslutades av ordförande Stefan Håkansson som tackade alla närvarande. I samband med detta gjordes också den sedvanliga lottdragningen bland de närvarande och inte helt oväntat vann åter igen Hillevi Furukrona en gratis kräftfiskekväll.

 

Protokollförare, sekreterare Thomas Järnkrok……………………………………………………………….

Justeras av Pelle Pettersson……………………………………………………………………………………………

Justeras av Fredrik Engdahl…………………………………………………………………………………………….